За нас

Създадено през 1972 г., българското училище „Дора Габе“ във Варшава си изгради име на солидна образователна институция. 
 
В резултат на това, през 2012 г. Министерството на образованието на Република България му призна статут на българско неделно училище в чужбина, благодарение на което функционирането на училището е не просто материално, но също така програмно и институционално подпомагано. 
 
В училището могат да се обучават ученици от I до XII клас, по български език и литература, история и география, роден край и човекът и обществото в самостоятелни или слети паралелки. 
 
Възползвайки се от правото, което дава законодателството, в училището е сформирана и предучилищна група, чиято цел е да подпомага обучението по български език на най- малките. 
 
Всеки ученик – при успешно завършване на обучението – в края на годината получава свидетелство за завършен клас, което му позволява да продължи образованието си в нашето училище или в което и да е друго българско училище – в България или извън нея. 
 
Легитимността на издаваните свидетелства се гарантира от работата ни по учебните програми за българските неделни училища, разработени и утвърдени от Министерството на образованието и науката на Република България.
 
Статутът на неделно училище гарантира и професионалната подготвеност на преподавателите, чиято висока квалификация и педагогическа правоспособност им позволява да работят в сферата на българското средно образование. 
 
Съобразно действащото законодателство, училището се управлява от училищен ръководител и от колективен орган, включващ родители на обучаваните деца. 
 
Училищен ръководител е г-жа Грета Коминек. Самото настоятелство е регистрирано под наименованието „Просветно дружество Българско училище „Дора Габе“ във Варшава“. Създадено е през 2009 г. по инициатива на Посолството на Република България в Полша. Ръководено от г-жа Славяна Холц, подпомагана от г-жа Таня Гюрова, Сдружението изпълни изискванията и завърши процедурата за получаване на статут на неделно училище през 2012. Членове на управителния съвет на Образователно сдружение “Дора Габе” са Иван Иванов, Чавдар Чернев и Таня Василева.