За нас

Историята на българското училище „Дора Габе“ във Варшава започва още от 1972 г. с неговото основаване. През 2012 г. Министерството на образованието на Република България му признава статут на българско неделно училище в чужбина. С това надграждане училището получава ценна подкрепа и затвърждава себе си като солидна образователна институция.

В училището могат да се обучават ученици от I до XII клас по български език и литература, история и география, роден край и човекът и обществото в самостоятелни или слети паралелки. Възползвайки се от правото, което дава законодателството, в училището е сформирана и предучилищна група, чиято цел е да подпомага обучението по български език на най-малките. Всеки ученик, успешно завършил обучението си, в края на годината получава свидетелство за завършен клас, което му позволява да продължи образованието си в нашето училище или в което и да е друго българско училище – в България или извън нея.

Екипът ни работи по интегрирани учебни програми за българските неделни училища, разработени и утвърдени от Министерството на образованието и науката на Република България. Учителите разполагат с педагогическа правоспособност, висока квалификация и не на последно място любов към мисията на училището.

Съобразно действащото законодателство, българското училище „Дора Габе“ във Варшава се управлява от училищен ръководител и от колективен орган, включващ родители на обучаваните деца.Училищен ръководител е Спасимир Домарадски. По настоящем самото училище извършва дейност под наименованието „Просветно дружество Българско училище „Дора Габе“ във Варшава“, чиито членове на управителния съвет са Иван Иванов, Зарко Хасърджиев и Таня Василева.